BIP Instytut Europejskiej Sieci Pamięć i Solidarność

ZAKOŃCZONA - OFERTA PRACY - STARSZY SPECJALISTA DS. KOMUNIKACJI I PROMOCJI - 3/2018

Instytut Europejskiej Sieci Pamięć i Solidarność, państwowa instytucja kultury z siedzibą w Warszawie zajmująca się  międzynarodową współpracą w zakresie badania, dokumentowania i upowszechniania wiedzy o historii Europy XX wieku, poszukuje osoby na stanowisko:
STARSZEGO SPECJALISTY DS. KOMUNIKACJI I PROMOCJI (NR REF 3/2018)

Miejsce pracy: Warszawa, ul. Zielna 37

Wymiar czasu pracy: pełen etat

Rodzaj umowy: umowa o pracę

Główne zadania osoby zatrudnionej na stanowisku Starszego Specjalisty ds. Komunikacji i Promocji:

Realizacja działań promocyjnych dotyczących międzynarodowych projektów IESPS,  w tym m.in.:

 • planowanie strategii działań promocyjnych projektów IESPS we współpracy z koordynatorami projektów,
 • opracowywanie materiałów informacyjnych i promocyjnych dotyczących poszczególnych projektów, działań oraz inicjatyw IESPS,
 • opracowywanie i redakcja informacji prasowych, opisów projektów i sprawozdań,
 • inicjowanie i organizowanie spotkań z dziennikarzami,
 • bieżący monitoring mediów i archiwizacja doniesień medialnych,
 • wsparcie działań informacyjnych i promocyjnych w internecie i mediach społecznościowych.

 

Wymagania wobec kandydata/ki:

Niezbędne

 • wykształcenie wyższe humanistyczne, preferowane: filologia polska, filologia angielska, historia, stosunki międzynarodowe,
 • min. 3-letnie doświadczenie w pracy z zakresu promocji i komunikacji (preferowane doświadczenie
  w promocji projektów kulturalnych, edukacyjnych, wydawniczych i wystawienniczych, a także public relations),
 • doskonała znajomość języka polskiego i tzw. „lekkie pióro”,
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie,
 • kreatywność, komunikatywność, umiejętność współpracy w zespole,
 • bardzo dobra znajomość pakietu MS Office,
 • doskonała organizacja pracy, umiejętność ustalania priorytetów i zarządzania czasem,
 • wysoki poziom kultury osobistej.

Dodatkowe (mile widziane)

 • znajomość drugiego języka obcego (w szczególności niemieckiego, czeskiego, słowackiego, węgierskiego lub rumuńskiego),
 • doświadczenie w pracy w państwowej instytucji kultury,
 • doświadczenie w pracy w instytucjach lub organizacjach podejmujących współpracę międzynarodową.

 

Oferujemy:

 • możliwość rozwoju zawodowego i interesującą pracę w środowisku międzynarodowym,
 • stabilne zatrudnienie na umowę o pracę.

 

Dokumenty aplikacyjne należy przesłać na adres e-mail: office@enrs.eu do 26 sierpnia, wpisując w tytule wiadomości „Rekrutacja: Starszy Specjalista ds. Komunikacji i Promocji”.

Wymagane dokumenty aplikacyjne:

 • CV
 • List motywacyjny podpisany przez kandydata, zawierający jedną z wybranych klauzul:
 1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Instytut Europejskiej Sieci Pamięć i Solidarność z siedzibą w Warszawie, przy ul. Zielnej 37, 00-108 Warszawa, moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb niezbędnych do realizacji obecnego procesu rekrutacji.
 2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Instytut Europejskiej Sieci Pamięć i Solidarność z siedzibą w Warszawie, przy ul. Zielnej 37, 00-108 Warszawa, moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb niezbędnych do realizacji obecnego procesu rekrutacji oraz w przyszłych procesach rekrutacyjnych organizowanych przez ww. Instytut Europejskiej Sieci Pamięć i Solidarność.

 

 • Podpisane przez kandydata Oświadczenie dotyczące ochrony danych osobowych o następującej treści

 

Oświadczam, iż zostałem poinformowany o tym że:

1.            Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest państwowa instytucja kultury: Instytut Europejskiej Sieci Pamięć i Solidarność z siedzibą w Warszawie, przy ul. Zielnej 37, 00-108 Warszawa, jako pracodawca, za który czynności z zakresu prawa pracy dokonuje jego Dyrektor.

2.            Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych jest możliwy pod adresem e-mail: adam.barbasiewicz@cottyn.pl.

3.            Dane osobowe (oraz dane do kontaktu - o ile zostaną podane) będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego, a w przypadku wyrażenia zgody, także w kolejnych procesach rekrutacyjnych na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).

4.            Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

5.            Odbiorcą danych może być podmiot działający na zlecenie administratora danych, tj. podmiot świadczący usługi IT w zakresie serwisowania, hostingu i usuwania awarii.

6.            Administrator korzystając z usług oferowanych przez Google (zgodnie z poniższą definicją) zamierza przekazywać Pana/Pani dane osobowe spółce Google LLC w Delaware z siedzibą Amphitheatre Parkway nr 1600, Mountain View, California 94043, USA (dalej “Google”), która może przetwarzać (w tym przesyłać, przechowywać) je również poza granicami Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), w tym w stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej oraz w innych krajach, w których Google lub jej partnerzy mają stosowną infrastrukturę.

Komisja Europejska decyzją 2016/1250 stwierdziła, że Stany Zjednoczone Ameryki Północnej zapewniają odpowiedni stopień ochrony danych osobowych przekazywanych z Unii do podmiotów w Stanach Zjednoczonych w ramach Tarczy Prywatności UE-USA. Dla zapewnienia bezpieczeństwa w umowach z Google LLC stosowane są również standardowe klauzule umowne, zatwierdzone przez Komisję Europejską. Google zapewnia przy tym, że przetwarzając Pana/Pani dane osobowe zawsze stosuje odpowiednie zabezpieczenia. Więcej szczegółów na ten temat znajdzie Pan/Pani pod adresem: https://policies.google.com/privacy?gl=PL&hl=pl#enforcement.

7.            Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przetwarzane do zakończenia procesu rekrutacji. W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą przetwarzane przez okres kolejnych 9 miesięcy po zakończeniu obecnej rekrutacji.

8.            Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia, a także prawo do przenoszenia danych. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez Instytut Europejskiej Sieci Pamięć i Solidarność. Ponadto przysługuje jej prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO.

9.            Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych. Organ ten będzie właściwy do rozpatrzenia skargi z tym, że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu rekrutacji.

10.          Podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie kandydata do pracy w Instytucie Europejskiej Sieci Pamięć i Solidarność z siedzibą w Warszawie.

11.          Wobec Państwa nie będzie dochodziło do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, które wywołują wobec Państwa skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Państwa wpływają.

 

Oferty, które wpłyną po terminie, nie będą rozpatrywane.

Kandydaci zakwalifikowani do dalszego postępowania rekrutacyjnego zostaną powiadomieni indywidualnie
o terminie rozmów kwalifikacyjnych.


Data wytworzenia: 2018-07-30 Autor: Administrator Data publikacji: 2018-07-30 15:02 Osoba udostępniająca na stronie: Administrator Data ostatniej modyfikacji: 2018-12-06 Osoba modyfikująca: Administrator