BIP Instytut Europejskiej Sieci Pamięć i Solidarność

Statut - BIP Instytut Europejskiej Sieci Pamięć i Solidarność

Statut

DZIENNIK URZĘDOWY

MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO

 

Warszawa, dnia 19 marca 2015 r. Poz. 11

 

ZARZĄDZENIE

MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO[1]

z dnia 18 marca 2015 r.

w sprawie nadania statutu Instytutowi Europejskiej Sieci Pamięć i Solidarność

 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406 oraz z 2014 r. poz. 423) zarządza się, co następuje:

§ 1. Instytutowi Europejskiej Sieci Pamięć i Solidarność nadaje się statut, stanowiący załącznik do zarządzenia.

§ 2. Traci moc zarządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie nadania statutu Europejskiej Sieci Pamięć i Solidarność (Dz. Urz. MKiDN poz. 50).

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego: M. Omilanowska

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik do zarządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 18 marca 2015 r. (poz. 11)

 

STATUT

INSTYTUTU EUROPEJSKIEJ SIECI PAMIĘĆ I SOLIDARNOŚĆ[2]

 

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

1. Instytut Europejskiej Sieci Pamięć i Solidarność, zwany dalej „Instytutem”, jest państwową instytucją kultury utworzoną zarządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie podziału państwowej instytucji kultury – Narodowe Centrum Kultury i utworzenia państwowej instytucji kultury – Europejska Sieć Pamięć i Solidarność (Dz. Urz. MKiDN poz. 48) i działającą w szczególności na podstawie:

1) ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406 oraz z 2014 r. poz. 423), zwanej dalej „ustawą”;

2) niniejszego Statutu.

2. Ilekroć w Statucie mowa o:

1) Deklaracji o powołaniu Europejskiej Sieci Pamięć i Solidarność, zwanej dalej „Deklaracją”, należy przez to rozumieć Deklarację o powołaniu Europejskiej Sieci Pamięć i Solidarność, przyjętą przez Ministrów Kultury Polski, Niemiec, Słowacji i Węgier w dniu 2 lutego 2005 r. wraz z późniejszymi zmianami;

2) Europejskiej Sieci Pamięć i Solidarność, zwanej dalej „Siecią”, należy przez to rozumieć międzynarodową współpracę określoną w Deklaracji.

3. Nadzór nad Instytutem sprawuje minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, zwany dalej „Ministrem”.

 

§ 2.

1. Siedzibą Instytutu jest miasto stołeczne Warszawa, a terenem działania obszar Rzeczypospolitej Polskiej i zagranica, ze szczególnym uwzględnieniem państw uczestniczących w Sieci.

2. Organizatorem Instytutu jest Minister.

3. Instytut jest wpisany do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Ministra pod numerem RIK 90/2015 i posiada osobowość prawną.

 

ROZDZIAŁ II

CELE I ZADANIA

§ 3.

Celem działalności Instytutu jest realizowanie zadań w zakresie badania, popularyzowania, dokumentowania i poszerzania wiedzy na temat:

1) historii najnowszej, w szczególności reżimów totalitarnych XX wieku i ich skutków;

2) losów ofiar wojen, podbojów i przymusowych migracji ludności w XX wieku;

3) represji nacjonalistycznych, rasistowskich i motywowanych ideologicznie oraz ich przyczyn;

4) sprzeciwu i walki społeczeństw Europy z reżimami totalitarnymi.

 

§ 4.

Instytut realizuje cele określone w § 3, w szczególności poprzez:

1) inicjowanie, prowadzenie i wspieranie projektów naukowych, badawczych, edukacyjnych, kulturalnych oraz akcji społecznych;

2) opracowywanie i zlecanie badań, analiz i ekspertyz służących diagnozie oraz prognozowaniu kierunków rozwoju dziedziny objętej zakresem działalności Instytutu, na terenie kraju i poza jego granicami, oraz rozpowszechnianie ich wyników;

3) opracowywanie, tłumaczenie i wydawanie książek, czasopism oraz publikacji multimedialnych;

4) organizowanie konferencji, seminariów, sympozjów, szkół letnich, warsztatów, wystaw oraz innych wydarzeń;

5) prowadzenie akcji promocyjnych, edukacyjnych i informacyjnych oraz innych przedsięwzięć upowszechniających wiedzę historyczną;

6) dokumentowanie działalności społeczno-kulturalnej i naukowej związanej z celami Instytutu w państwach europejskich;

7) rozwijanie kontaktów, wymiana doświadczeń i wiedzy między podmiotami prowadzącymi działalność w obszarze zadań Instytutu;

8) podejmowanie działań wzmacniających współpracę w ramach już istniejących przedsięwzięć Sieci;

9) realizowanie, w trybie konkursowym, programów, mających na celu dofinansowanie zadań podmiotów prowadzących działalność kulturalną wpisującą się w cele Instytutu.

 

ROZDZIAŁ III

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE

§ 5.

Organami Instytutu są: Dyrektor, zwany dalej „Dyrektorem”, oraz Rada Instytutu, zwana dalej „Radą”.

 

§ 6.

1. Dyrektor zarządza Instytutem i reprezentuje go na zewnątrz.

2. Do obowiązków Dyrektora należy realizacja zadań statutowych, a w szczególności:

1) odpowiedzialność za bieżącą działalność Instytutu;

2) przygotowywanie strategii, wieloletnich programów działania i planów finansowych Instytutu;

3) nadzór nad realizacją przygotowanych programów działania i wykonaniem planów finansowych Instytutu;

4) sporządzanie sprawozdań z działalności i sprawozdań finansowych za każdy rok budżetowy;

5) wydawanie wewnętrznych regulaminów.

3. Dyrektora powołuje i odwołuje Minister w trybie określonym ustawą.

4. Dyrektor, po zasięgnięciu opinii Ministra oraz Rady, powołuje jednego Zastępcę Dyrektora.

5. Odwołanie Zastępcy Dyrektora następuje w tym samym trybie co jego powołanie.

 

§ 7.

1. Rada jest organem doradczym i opiniodawczym Instytutu.

2. Członków Rady, w liczbie równej liczbie państw uczestniczących w Sieci, na okres trzech lat powołuje Minister, w konsultacji z właściwymi organami państw uczestniczących w Sieci.

3. Do zadań Rady należy:

1) opiniowanie realizacji zadań Instytutu;

2) wyrażanie opinii i składanie wniosków do Dyrektora we wszystkich istotnych sprawach dotyczących Instytutu oraz Sieci;

3) pomoc w poszukiwaniu nowych form wsparcia organizacyjnego, koncepcyjnego i finansowego działalności Instytutu oraz promowaniu idei Sieci;

4) określanie kierunków rozwoju i działania Instytutu oraz podtrzymywanie stałej współpracy z przedstawicielami państw uczestniczących w Sieci i właściwymi instytucjami tych państw.

4. Szczegółowy tryb działania Rady określa jej regulamin, nadawany zarządzeniem Dyrektora po uprzednim zatwierdzeniu przez Ministra.

 

§ 8.

1. Instytut może tworzyć filie, ośrodki i oddziały specjalistyczne.

2. Tworzenie, łączenie i likwidacja filii, ośrodków i oddziałów specjalistycznych następuje na podstawie zarządzenia Dyrektora, po uzyskaniu zgody Ministra.

3. Organizację wewnętrzną Instytutu określa regulamin organizacyjny nadany przez Dyrektora, w trybie określonym w art. 13 ust. 3 ustawy.

 

ROZDZIAŁ IV

GOSPODARKA FINANSOWA

§ 9.

1. Instytut prowadzi samodzielną gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie.

2. Źródłami finansowania działalności Instytutu są:

1) środki przekazywane przez Ministra w postaci dotacji:

a) podmiotowej na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów,

b) celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji,

c) celowej na realizację wskazanych zadań i programów;

2) przychody z tytułu wykonywania zadań na rzecz organizacji rządowych, jednostek samorządu terytorialnego oraz innych instytucji i organizacji;

3) środki pochodzące z funduszy krajowych i zagranicznych, w tym środki przekazywane przez państwa uczestniczące w Sieci;

4) środki z tytułu spadków, zapisów i darowizn otrzymywanych w postaci pieniężnej od osób fizycznych i prawnych;

5) przychody z mienia, w szczególności z najmu oraz z dzierżawy i innych umów o podobnym charakterze;

6) odsetki z lokat bankowych;

7) przychody ze sprzedaży majątku, rzeczy i praw oraz przychody ze świadczenia usług;

8) przychody z prowadzonej działalności dodatkowej.

3. Dyrektor Instytutu zapewnia terminowe sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego, obligatoryjnie jego zbadanie przez biegłego rewidenta i przedłożenie go do zatwierdzenia Ministrowi. Wyboru biegłego rewidenta dokonuje Minister.

 

§ 10.

1. Instytut może prowadzić – jako dodatkową – działalność odpłatną według zasad określonych w obowiązujących przepisach, zbieżną z celami statutowymi.

2. Działalność, określona w ust. 1, może być prowadzona w zakresie:

1) produkcji i sprzedaży wydawnictw książkowych i publikacji;

2) wynajmu nieruchomości i lokali.

3. Dochód z działalności dodatkowej odpłatnej może zostać wykorzystany wyłącznie na realizację celów i zadań statutowych Instytutu.

 

§ 11.

1. Dyrektor Instytutu dokonuje w imieniu Instytutu czynności prawnych, w tym składa oświadczenia w zakresie jego praw i obowiązków majątkowych.

2. Dyrektor Instytutu może udzielić w formie pisemnej pełnomocnictwa Zastępcy Dyrektora, głównemu księgowemu lub innej osobie, określając jego zakres i sposób reprezentacji.

3. Udzielenie i odwołanie pełnomocnictwa podlega ujawnieniu w rejestrze instytucji kultury prowadzonym przez Ministra, za wyjątkiem pełnomocnictw procesowych.

 

ROZDZIAŁ V

PRZEPIS KOŃCOWY

§ 12.

1. Połączenia, podziału lub likwidacji instytucji kultury Instytutu Europejskiej Sieci Pamięć i Solidarność dokonuje Minister na zasadach i w trybie przewidzianym w ustawie.

2. Wszelkie zmiany niniejszego Statutu dokonywane są w trybie określonym dla jego nadania.

 

 

[1] 1) Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego kieruje działem administracji rządowej – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Dz. U. poz. 1258).

[2] Nazwa Instytutu Europejskiej Sieci Pamięć i Solidarność ustalona przez § 1 zarządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 18 marca 2015 r. w sprawie zmiany nazwy Europejskiej Sieci Pamięć i Solidarność (Dz. Urz. MKiDN poz. 10), które weszło w życie z dniem 18 marca 2015 r.